Thỏa thuận bảo mật

Lời tuyên bố về quyền riêng tư của bkklong

 

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của khách hàng. Do đó, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong lời tuyên bố về quyền riêng tư này.

 

1) Thu thập thông tin của bạn khi cần thiết hoặc liên quan đến giao dịch.

 

 2) Thông tin của bạn sẽ được lưu giữ khi pháp luật yêu cầu hoặc liên quan đến mục đích thu thập.

 

 Bạn có thể duyệt trang web bkklong mà không cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi mà không có đăng nhập tài khoản người dùng, bạn sẽ duyệt ẩn danh và chúng tôi sẽ không thể nhận được thông tin của bạn.

 

Chúng tôi rất vui khi nhận ý kiến của bạn. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào, xin vui lòng gửi email đến service@bkklong.com

 

Thu thập dữ liệu cá nhân

 

bkklong không bán, chia sẻ hoặc trao đổi dữ liệu khách hàng trực tuyến được thu thập cho các bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tuyến chỉ được tiết lộ trong nhóm công ty để sử dụng nội bộ. Khi bạn tạo tài khoản calarain, thông tin cơ bản mà chúng tôi thu thập từ bạn chứa:

 

1) Họ tên

 

2) Địa chỉ giao hàng

 

3) Địa chỉ email

 

4) Số điện thoại liên lạc

 

5) Ngày sinh

 

6) Giới tính

 

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 

1) Vận chuyển hàng hóa mà bạn đã mua tại bkklong

 

2) Cung cấp tin tức mới nhất về tình trạng giao hàng sản phẩm và hỗ trợ khách hàng

 

3) Cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa

 

4) Xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc cung cấp dịch vụ và thông tin dựa trên yêu cầu của bạn hoặc thông qua trang web của chúng tôi

 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để quản lý tài khoản của bạn, xác chứng và thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán trực tuyến của bạn, xem xét thông tin được tải xuống từ trang web của chúng tôi, xác định trình duyệt trang web, làm số liệu thống kê người dùng trang web để điều tra; Nếu bạn không từ chối nhận tin nhắn, hãy gửi thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan mà chúng tôi cho là phù hợp với bạn.

 

Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ của bạn cho bên thứ ba (chẳng hạn như công ty vận chuyển hoặc nhà cung cấp) để tạo điều kiện giao hàng.

 

Lưu ý: Công ty vận chuyển có quyền yêu cầu bạn điền số ID, để cung cấp kiểm tra hải quan nội bộ để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu.

 

Chúng tôi có thể giữ lại thông tin đặt hàng của bạn, nhưng vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể truy xuất thông tin này trực tiếp. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình, truy cập chi tiết đơn hàng và kiểm tra chi tiết đơn hàng riêng mình. Bạn cũng có thể quản lý địa chỉ cá nhân, chi tiết ngân hàng và email đã đăng ký. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của mình và không cho phép các bên thứ ba trái phép truy cập. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng mật khẩu không đúng.

 

Bảo mật dữ liệu cá nhân

 

bkklong đảm bảo rằng tất cả dữ liệu thu thập được giữ an toàn và bảo mật. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau:

 

1) Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân

 

2) Duy trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu máy tính

 

3) Khi thông tin không được lưu trữ cho mục đích ghi lại, chúng tôi sẽ hủy dữ liệu cá nhân của bạn trong tình huống an toàn.

 

bkklong sử dụng Quyền riêng tư liên lạc đầu cuối (SSL) 128 bit để xử lý thông tin tài chính của bạn. Công nghệ bảo mật lớp cuối giao tiếp bảo mật 128 bit đòi hỏi ít nhất một nghìn tỷ năm bẻ khóa và là một biện pháp bảo mật tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp.

 

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức khác ngoài những tổ chức liên quan đến dịch vụ giao hàng trang web calarain và các bên thứ ba liên quan.

 

Trong trường hợp đặc biệt, calarain có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân, ví dụ: Tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu có lý do để tin rằng nó có thể giúp ngăn chặn tính mạng hoặc sức khỏe khỏi bị đe dọa hoặc sử dụng cho các mục đích thực thi pháp luật.

 

Nếu bạn nghĩ rằng bkklong vi phạm chính sách quyền riêng tư, vui lòng gửi email đến service@bkklong.com

 

Thu thập dữ liệu máy tính

 

Khi bạn duyệt trang web bkklong, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu được truyền bởi trình duyệt của bạn. Thông tin bao gồm:

 

- Địa chỉ IP máy tính của bạn

 

- Thể loại trình duyệt

 

- Trang web đã được xem trước trang web của chúng tôi

 

 - Các trang được xem trong trang web bkklong

 

- Thời gian sử dụng của các trang web trên, các sản phẩm và tài liệu được tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, thời gian truy cập và ngày, và các số liệu thống kê khác

 

Thông tin được thu thập sẽ được sử dụng để phân tích và đánh giá để giúp cải thiện trang web này cũng như các dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp. Thông tin này sẽ không được sử dụng cùng với dữ liệu cá nhân khác.

 

Thay đổi lời tuyên bố quyền riêng tư

 

bkklong có quyền sửa đổi và thay đổi điều khoản về quyền riêng tư bất cứ lúc nào.

 

Khiếu nại về việc vi phạm các quy định về quyền riêng tư

 

Nếu bạn không hài lòng với phương pháp xử lý quyền riêng tư hoặc khiếu nại của khách hàng, vui lòng qua email liên hệ với chúng tôi tại service@bkklong.com. "